РЕГЛАМЕНТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення ІІ сесії восьмого скликання

Білгород-Дністровської районної ради

22 грудня 2020 року № 06-VIІІ

РЕГЛАМЕНТ

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

VІІІ СКЛИКАННЯ

 1. Загальні положення.

1.1. Білгород-Дністровська районна рада Одеської області (далі – районна рада) є представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст району утвореного згідно Постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів». Районна рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Саратської районної  ради Одеської області та Татарбунарської районної ради Одеської області.

 Районна рада діє в межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» та іншими Законами України.

Районна рада є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своєю назвою, рахунки в казначейських  установах.

1.2.   Районна рада складається з депутатів, які обрані відповідно до законодавства та повноваження, яких визнано і не припинено в установленому законом порядку.

1.3.   Загальний склад районної ради визначається відповідно до Виборчого кодексу України  та складає 42 депутати.

1.4.   Районна рада є правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу районної ради.

1.5. Строк повноважень районної ради поточного скликання визначається чинним законодавством України.

1.6.  Регламент районної ради – це нормативно-правовий документ, затверджений рішенням ради, що регулює порядок проведення сесій районної ради, процедури окремих видів діяльності її органів, депутатів, посадових осіб районної ради (далі – Регламент).

1.7.  Регламент районної ради затверджується рішенням районної ради. Зміни та доповнення до Регламенту районної ради вносяться у порядку, встановленому цим Регламентом.

1.8.  Діяльність районної ради, її органів, депутатів, посадових осіб ґрунтується на засадах гласності, законності, широкого залучення громадян до управління громадськими справами, відповідальності і підзвітності перед районною радою утворених нею органів, обраних або призначених посадових осіб.

1.9.  Районна рада намагається досягти максимально узгодженої думки депутатів районної ради під час підготовки та прийняття рішень.

1.10.   Районна рада на пленарному засіданні сесії районної ради може прийняти звернення до мешканців району, а також від їх імені звернутися до органів державної влади і місцевого самоврядування.

1.11. Районна рада, її органи та депутати, здійснюючи свої повноваження, поєднують державні та місцеві інтереси, постійно вивчають громадську думку, створюють умови для обговорення громадянами проектів рішень районної ради з найважливіших питань місцевого значення.

          1.12. У своїй роботі районна рада користується українською мовою.

            1.13. Діловодство в районній раді ведеться українською мовою. Українська мова використовується також в офіційних оголошеннях.

         1.14. У діяльності районної ради та її органів використовується державна і територіальна символіка.

         1.15. Символіка району – герб і прапор використовуються згідно порядку, затвердженого районною радою.

         1.16. Запити на інформацію розглядаються районною радою в порядку передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

2. Депутати, посадові особи та органи районної ради.

2.1. Депутати районної ради.

2.1.1. Законодавчою базою діяльності депутатів районної ради є Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» та інші закони, що регулюють діяльність органів місцевого самоврядування.

2.1.2. Повноваження депутата районної ради починаються з моменту офіційного оголошення районною виборчою комісією на сесії районної ради інформації про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів, і закінчуються в день проведення першої сесії районної ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути достроково припинені у випадках передбачених чинним законодавством.

2.1.3. Депутатам районної ради видаються посвідчення депутата районної ради та нагрудний знак «Депутат районної ради».

2.1.4. Депутати районної ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

2.1.5. Участь у пленарних засіданнях сесії районної ради та її органів, виконання доручень районної ради є підставою для звільнення депутата від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю.

2.1.6. Депутати, які приймають участь у засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях сесій районної ради реєструється виконавчим апаратом районної ради та особисто підписується у реєстрі присутніх.

2.1.7. Депутат районної ради зобов’язаний брати участь у роботі сесій районної ради, засіданнях постійної та інших комісій районної ради, до складу яких його обрано.

Підставою для відсутності депутата на засіданнях районної ради чи її органів, є виконання ним у цей же час доручень районної ради чи її органів.

Про відсутність депутата районної ради з цієї причини голова районної ради повідомляє районній раді.

2.1.8. У разі неможливості взяти участь у роботі сесії депутат районної ради зобов’язаний письмово чи усно із зазначенням причин, повідомити про це голову районної ради або його заступника, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної чи іншої комісії – голову комісії у тому ж порядку.

Прізвища депутатів, які протягом року пропустили без поважних причин п’ять пленарних засідань сесії районної ради чи постійної комісії районної ради, за поданням постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності публікуються в місцевих друкованих ЗМІ та/або на офіційному веб-сайті районної ради за адресою: http://bd-rada.odessa.gov.ua/.

2.1.9. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань сесії районної ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин доручень районної ради чи її органів, районна рада може повідомити про це засоби масової інформації, звернутися до місцевих організацій політичних партій, за виборчими списками яких обрано такого депутата, з пропозицією про відкликання його у встановленому законом порядку.

    2.1.10. Відкликання депутата районної ради здійснюється в порядку передбаченому законодавством.

2.1.11. Депутат районної ради має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на пленарних засіданнях сесій районної ради, засіданнях постійної та інших комісій районної ради, до складу яких його обрано.

2.1.12. Депутат районної ради має право відповідно до чинного законодавства обирати та бути обраним в органи районної ради, вносити в усній чи письмовій формі пропозиції, зауваження та доповнення щодо питань, які обговорюються на пленарному засіданні сесії районної ради, ставити запитання, давати довідки, вносити проекти рішень і доповнення до них, а також користується іншими правами відповідно до чинного законодавства та Регламенту.

Депутат районної ради, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

2.1.13. Депутат має право відповідно до чинного законодавства звернутися із запитом, зверненням чи запитанням до районної ради чи її органів, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території району, а також до голови районної державної адміністрації з питань, віднесених до відання районної ради.

         2.1.14. Депутати районної ради звітують перед виборцями та проводять зустрічі з ними у порядку передбаченому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

2.2. Депутатські групи.

         2.2.1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати районної ради можуть об’єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками. Депутатська група складається не менше, як із п’яти депутатів.

2.2.2. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

2.2.3. Членство депутата районної ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх повноважень.

2.2.4. Депутатські групи не можуть утворюватися для захисту приватних, комерційних, професійних чи релігійних інтересів.

2.2.5. Порядок роботи депутатської групи, умови вступу до неї та порядок виходу депутата районної ради чи його виключення зі складу депутатської групи визначаються самою депутатською групою.

2.2.6. Депутат районної ради не може входити до складу більш ніж до однієї зареєстрованої депутатської групи.

2.2.7. Депутатська група може бути утворена у будь-який час протягом строку повноважень районної ради даного скликання відповідно до вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» за рішенням депутатів районної ради, які виявили бажання увійти до її складу.

2.2.8. Кожна депутатська група повинна бути зареєстрована.

Умовою реєстрації депутатської групи є надходження на ім’я голови районної ради письмового повідомлення про її створення, підписаного особисто депутатами районної ради, які виявили бажання увійти до складу депутатської групи, із зазначенням назви депутатської групи, її персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів районної ради, які уповноважені представляти групу.

Депутатська група набуває повноваження з моменту її реєстрації районною радою і діє протягом визначеного нею періоду, але не більше ніж протягом строку повноважень районної ради відповідного скликання.

2.2.9. Депутати районної ради, які входять до складу депутатської групи, зі свого складу вибирають особу, яка очолює депутатську групу.

2.2.10. На пленарному засіданні районної ради уповноважений представник депутатської групи повідомляє про створення депутатської групи, про що робиться запис у протоколі сесії.

2.2.11. Про зміни у складі депутатської групи її уповноважений представник письмово повідомляє голову районної ради.

2.2.12. Діяльність депутатської групи припиняється:

а)     у разі вибуття окремих депутатів районної ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено Регламентом;

б)    у разі прийняття депутатами районної ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

в)     після закінчення строку, на який депутати районної ради об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень районної ради.

Оголошення про припинення діяльності депутатської групи робиться головуючим на наступному пленарному засіданні сесії районної ради.

2.2.13. Депутатська група має право на гарантований виступ свого представника з кожного питання порядку денного сесії районної ради.

2.2.14. Жодна депутатська група не має права виступати від імені районної ради.

2.2.15. За зверненням уповноваженого представника депутатської групи виконавчий апарат районної ради поширює серед депутатів районної ради підготовлені нею документи.

2.2.16. Районна рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

2.2.17. Депутатські групи та їх члени мають і інші права, передбачені Конституцією та законами України.

2.2.18. Депутати районної ради та депутатські групи можуть вільно співпрацювати між собою шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації.

2.3. Депутатські фракції.

         2.3.1. Депутатські фракції районної ради формуються на партійній
основі депутатами районної ради.

         Мінімальна кількість депутатів районної ради, що входять до однієї депутатської фракції складає 4 депутати.

2.3.2. Порядок вступу до фракції, виходу чи виключення з неї та порядок роботи фракції визначаються самою фракцією.

2.3.3. Депутат районної ради може входити до складу лише однієї фракції.

2.3.4. Організація діяльності депутатських фракцій покладається на голову фракції.

2.3.5. Порядок реєстрації та діяльності депутатських фракцій, а також порядок припинення їх діяльності визначається Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» та Регламентом в порядку, встановленому для депутатських груп.

2.3.6. Кожна депутатська фракція повинна бути зареєстрована. Умовою реєстрації депутатської фракції є надходження на ім’я голови районної ради письмового повідомлення про її створення, підписаного особисто депутатами районної ради, які виявили бажання увійти до складу депутатської фракції, із зазначенням назви депутатської фракції, її персонального складу та партійної належності членів фракції та депутатів районної ради, які уповноважені представляти фракцію.

2.3.7. На пленарному засіданні сесії районної ради особа уповноважена представляти фракцію повідомляє про створення депутатської фракції, про що робиться запис у протоколі сесії.

Депутатська фракція набуває повноваження з моменту її реєстрації районною радою і діє протягом визначеного періоду, але не більше ніж протягом строку повноважень районної ради даного скликання.

2.3.8. Депутати районної ради, які входять до складу депутатської фракції, із свого складу вибирають голову фракції, який очолює депутатську фракцію та є уповноваженим представником фракції у районній раді.

2.3.9. Про зміни у складі депутатської фракції уповноважений представник письмово повідомляє голову районної ради.

2.3.10. Діяльність депутатської фракції припиняється:

а)     у разі вибуття окремих депутатів районної ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено Регламентом;                                                        

б)    у разі прийняття депутатами районної ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської фракції;

в)     після закінчення строку повноважень районної ради.

Оголошення про припинення діяльності депутатської фракції робиться головуючим на наступному пленарному засіданні сесії районної ради.

2.3.11. Депутатська фракція має право на гарантований виступ свого представника з кожного питання порядку денного пленарного засідання сесії районної ради.

2.3.12. Жодна депутатська фракція на має права виступати від імені районної ради.

2.3.13. За зверненням уповноваженого представника депутатської фракції виконавчий апарат районної ради поширює серед депутатів підготовлені нею документи.

2.3.14. Районна рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських фракцій, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

2.3.15. Депутатські фракції та їх члени мають і інші права, передбачені Конституцією та Законами України.

3. Формування структури районної ради.

3.1. Голова районної ради.

3.1.1. Голова районної ради обирається радою з числа депутатів районної ради у межах строку повноважень районної ради таємним голосуванням більшістю депутатів районної ради від загального складу районної ради.

3.1.2. Голова районної ради працює у районній раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю.

3.1.3. Порядок обрання, звільнення чи дострокового припинення повноважень голови районної ради визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3.1.4. Голова районної ради скликає сесії ради, веде засідання районної ради, у межах своїх повноважень видає розпорядження, підписує рішення районної ради, представляє районній раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови районної ради, вносить на затвердження районної ради пропозиції щодо структури районної ради, її виконавчого апарату, утворення і обрання постійних комісій районної ради; здійснює керівництво виконавчим апаратом районної ради, призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату районної , виконує інші функції, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими.

3.1.5. Голова районної ради звітує перед районною радою про свою діяльність на менше одного разу на рік, а на вимогу не менше, як третини депутатів районної ради – у визначений районною радою термін.

3.2. Заступник голови районної ради.

3.2.1. Заступник голови районної ради обирається районною радою у межах строку її повноважень з числа депутатів районної ради шляхом таємного голосування за представленням голови районної ради.

3.2.2. Порядок обрання, звільнення чи дострокового припинення повноважень заступника голови районної ради визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3.2.3. Заступник голови районної ради в разі відсутності голови районної ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин, здійснює повноваження голови районної ради.

3.2.4. Заступник голови районної ради працює у районній раді на постійній основі.

3.3. Президія районної ради.

3.3.1. Районна рада може утворити Президію районної ради. Президія районної ради діє на підставі Положення про Президію районної ради, що затверджується районною радою.

3.3.2. До складу Президії районної ради входять голова районної ради, його заступник, голови постійних комісій районної ради, голови (уповноважені представники) депутатських груп та фракцій.

3.4. Постійні комісії районної ради.

3.4.1. Повноваження постійних комісій районної ради визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положенням про постійні комісії районної ради, що затверджується районною радою.

3.4.2. Перелік та функціональна спрямованість постійних комісій районної ради визначаються районною радою.

Постійна комісія районної ради, до компетенції якої належить розгляд відповідного питання, називається профільною.

3.4.3. Районна рада утворює постійні комісії у складі голови та членів постійної комісії. Кількісний склад кожної постійної комісії районної ради визначається районною радою. Депутат районної ради може бути членом лише однієї постійної комісії районної ради.

3.4.4. До складу постійних комісій районної ради не можуть входити голова та заступник голови районної ради.

3.5. Тимчасові контрольні комісії районної ради.

3.5.1. Районна рада має право утворювати тимчасові контрольні комісії з числа депутатів районної ради для здійснення контролю з конкретно визначених районною радою питань. Вони подають на розгляд районної ради звіти та пропозиції з цих питань.

Член комісії, який не погодився з затвердженням більшістю голосів членів комісії звіту чи пропозиції, має право письмово викласти окрему думку, яка додається до такого звіту чи пропозиції. Такий член комісії має право на гарантований виступ при розгляді звіту чи пропозиції на пленарному засіданні сесії районної ради.

3.5.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії районної ради, її назву та завдання, персональний склад тимчасової контрольної комісії та її голову приймається районною радою, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів районної ради від загального складу районної ради.

3.5.3. Порядок організації роботи тимчасової контрольної комісії визначається самою тимчасовою контрольною комісією.

3.5.4. Для участі в своїй роботі тимчасові контрольні комісії можуть залучати фахівців,спеціалістів,експертів.

3.5.5. Засідання тимчасових контрольних комісій районної ради проводяться, як правило, закрито. Депутати районної ради, які входять до складу тимчасової контрольної комісії районної ради, та залучені тимчасовою контрольною комісією районної ради для участі в її роботі фахівці, спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з роботою у тимчасовій контрольній комісії районної ради.

3.5.6. Повноваження тимчасової контрольної комісії районної ради припиняються з моменту прийняття районною радою остаточного рішення щодо результатів її роботи, а також у разі припинення повноважень районної ради, яка її створила.

3.5.7. У засіданнях тимчасових контрольних комісій мають право брати участь голова районної ради, його заступник, керуючий справами районної ради, голови постійних комісій районної ради за рішенням самої тимчасової комісії.

3.5.8. Органи та посадові особи районної ради зобов’язані сприяти тимчасовій контрольній комісії районної ради у здійсненні її повноважень.

Організаційне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності тимчасових контрольних комісій районної ради здійснюється виконавчим апаратом районної ради.

3.6. Виконавчий апарат районної ради.

3.6.1. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення районною радою повноважень наданих їй Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

3.6.2. Виконавчий апарат районної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню районною радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

3.6.3. Виконавчий апарат районної ради забезпечує депутатів офіційними виданнями та інформаційними матеріалами, надає їм допомогу з правових питань та можливість ознайомитися з рішеннями районної ради та її органів.

3.6.4.Виконавчий апарат діє на підставі Положення про виконавчий апарат районної ради, що затверджується районною радою. Структура та витрати на утримання виконавчого апарату районної ради затверджується районною радою за поданням голови районної ради.

3.6.5. Проходження служби у виконавчому апараті районної ради регулюється Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законами.

3.7. Засоби масової інформації районної ради.

3.7.1. Районна рада може виступати засновником (співзасновником) аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації, про що приймається відповідне рішення.

3.7.2. У разі, якщо районна рада є засновником або співзасновником аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації, його керівник призначається на посаду рішенням районної ради за поданням голови районної ради. Термін такого призначення не може перевищувати терміну повноважень районної ради.

3.7.3. Дострокове заміщення посади керівника аудіовізуального (електронного) засобу масової інформації здійснюється рішенням районної ради за ініціативою колективу засобу масової інформації, голови районної ради, профільної постійної комісії чи депутатів районної ради у кількості не менше однієї третини від загального складу районної ради.

3.7.4. Порядок організації роботи аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації, засновником або співзасновником якого є районна рада, визначається його статутом.

3.7.5. У разі, якщо районна рада є одним із засновників аудіовізуального (електронного) засобу масової інформації, порядок призначення його керівника визначається установчим договором та статутом аудіовізуального (електронного) засобу масової інформації.

3.8. Відповідальність посадових осіб та органів районної ради.

3.8.1. Районна рада, її органи та посадові особи несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальними громадами, державою, юридичними і фізичними особами.

3.8.2. Районна рада періодично, але не менше одного разу на рік, інформує населення про виконання програми економічного і соціального розвитку району та районного бюджету, з інших питань місцевого значення та про свою діяльність, роботу органів районної ради.

3.8.3. Особливості притягнення депутата районної ради до кримінальної відповідальності встановлюються чинним законодавством.

3.9. Депутатська етика.

Депутат районної ради як представник інтересів територіальної громади, виборців району здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики:

1) керуватися загальнодержавними інтересами, спільними інтересами територіальних громад та інтересами виборців;

2) не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;

3) не принижувати честі й гідності виборців, інших депутатів районної ради, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;

4) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата місцевої ради або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв’язку з його участю в депутатських перевірках;

5) не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів місцевих рад;

6) не приймати будь-яку неправомірну вигоду безпосередньо чи опосередковано за дії, пов’язані зі здійсненням ним депутатських повноважень.

3.10. Помічники-консультанти депутата районної ради.

3.10.1. Депутат районної ради має право мати до п’яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

3.10.2. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата районної ради, організацію його роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат районної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

3.10.3. Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата районної ради визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата районної ради, яке затверджується районною радою.

3.10.4. Помічником-консультантом депутата районної ради може бути лише громадянин України, який має загальну середню освіту. Помічник-консультант депутата районної ради у своїй роботі керується Конституцією України та законодавством України, а також Положенням про помічника-консультанта депутата районної ради.

3.10.5. Помічник-консультант депутата районної ради має право:                        

1) входити і перебувати у приміщеннях районної ради за пред’явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку; 

2) одержувати надіслану на ім’я депутата районної ради поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата районної ради;                                                                                                                          

3) за дорученням депутата районної ради брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальних громад, інформувати про них депутата районної ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;    

4) за письмовим зверненням депутата районної ради та за згодою посадових осіб органів місцевого самоврядування користуватися копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою.

3.10.6. Помічник-консультант депутата районної ради зобов’язаний:

1) дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, а також Положення про помічника-консультанта депутата районної ради;                    

2) при виконанні своїх обов’язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата районної ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата і ради.

4. Організація роботи районної ради.

4.1. Планування роботи районної ради.

4.1.1. Діяльність районної ради здійснюється у відповідності до річного плану роботи, затвердженого районною радою.

4.1.2. Річний план включає зміст діяльності районної ради та її органів протягом року, визначає орієнтовані питання порядку денного сесій районної ради та є основою для поточного планування роботи постійних комісій.

4.1.3. Проекти планів роботи районної ради розробляються виконавчим апаратом районної ради на підставі пропозицій постійних комісій, депутатських груп та фракцій, депутатів.

4.1.4. Контроль за виконанням планів роботи районної ради покладається на голову районної ради.

4.2. Сесія районної ради.

4.2.1. Основною організаційно-правовою формою діяльності районної ради є сесія. Вона складається з пленарних засідань районної ради, а також засідань постійних комісій районної ради.

4.2.2. Сесія районної ради скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

4.2.3. Сесія районної ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів районної ради від загального складу районної ради.

4.2.4. Для визначення правомочності пленарного засідання сесії використовуються дані реєстрації, яка проводиться виконавчим апаратом районної ради перед початком засідання. Депутати районної ради реєструються шляхом проставляння підпису в реєстрі присутніх на пленарному засіданні сесії районної ради. Початок реєстрації за 30 хвилин до пленарного засідання сесії районної ради.

4.2.5. У разі відсутності необхідної кількості депутатів районної ради головуючий переносить проведення пленарного засідання сесії на інший, встановлений ним час.

4.2.6. За загальним правилом пленарні засідання сесії районної ради проводяться у приміщені районної ради за адресою: 67700, м. Білгород-Дністровський, вул. Грецька, будинок 24, велика зала районної ради. За розпорядженням голови районної ради пленарне засідання сесії районної ради може бути проведене в іншому місці.

4.3. Порядок скликання сесії районної ради.

4.3.1. Сесії районної ради скликаються головою районної ради за необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не менше ніж один раз на місяць.

Сесія районної ради також скликається головою районної ради за пропозицією не менше однієї третини депутатів районної ради від загального складу районної ради або голови районної державної адміністрації.

Підставою для скликання сесії районної ради у такому випадку є письмове подання, підписане особисто не менш як однією третиною депутатів районної ради від загального складу районної ради або головою районної державної адміністрації, з зазначенням питань, що пропонується винести на розгляд сесії районної ради та з обґрунтуванням необхідності її скликання.

Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

4.3.2. У разі немотивованої відмови голови районної ради або неможливості ним скликати сесію районної ради, сесія районної ради скликається заступником голови районної ради. У цих випадках сесія районної ради скликається, якщо голова районної ради без поважних причин не скликав сесію районної ради у двотижневий строк, після настання умов передбачених пункті 4.3.1. Регламенту.

4.3.3. У разі якщо посадові особи визначені в пунктах 4.3.1.-4.3.2. Регламенту у двотижневий строк не скликають сесію районної ради на вимогу менш як однієї третини депутатів районної ради від загального складу районної ради або голови районної державної адміністрації, або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами районної ради, які становлять не менш як одну третину від загального складу районної ради або постійною комісією районної ради, яка є профільною з питань регламенту та законності. Про час та місце проведення засідання постійної комісії районної ради, яка є профільною з питань регламенту та законності чи засідання групи депутатів районної ради, які становлять не менш як одну третину загального складу районної ради повинно бути повідомлено у письмовій формі виконавчий апарат районної ради не пізніш, як за день до дати засідання.

4.3.4. Розпорядження про скликання сесії районної ради доводиться до відома депутатів районної ради і населення не пізніше, як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд районної ради.

В виняткових випадках головою районною ради може бути скликана позачергова сесія районної ради.

Винятковість випадків визначається ініціатором скликання сесії і обумовлюється у розпорядженні голови районної ради про її скликання. Пропозиції про скликання сесії районної ради, вмотивовані і підписані ініціатором, подаються голові районної ради із зазначенням питань та проектами рішень районної ради з даних питань, розгляд яких пропонується.

У разі скликання сесії районної ради у порядку, передбаченому пунктом 4.3.3 Регламенту рішення про це оформляється у вигляді рішення постійної комісії, яка є профільною з питань регламенту та законності, за підписом всіх членів присутніх на засіданні або рішення групи депутатів районної ради за особистими підписами не менше однієї третини депутатів від загального складу районної ради.

4.3.5 Розпорядження/рішення про скликання сесії районної ради підлягають негайному оприлюдненню в місцевих друкованих ЗМІ та/або на офіційному веб-сайті районної ради за адресою: http://bd-rada.odessa.gov.ua/.

4.3.6. Про час і місце проведення пленарного засідання, а також про питання, які рекомендуються на розгляд районної ради, депутати районної ради повідомляються виконавчим апаратом районної ради в телефонному режимі.

4.3.7. Виконавчий апарат районної ради забезпечує отримання депутатами районної ради проектів рішень, інших документів і матеріалів з питань, що виносяться на розгляд районної ради не пізніш як за три дні до відкриття сесії, а у виняткових випадках – у день проведення сесії.

За згодою депутата районної ради та за наявності технічної можливості документи направляється йому електронною поштою.

4.3.8. У разі запровадження в Україні або на території області, району воєнного або надзвичайного стану районна рада збирається на сесію без скликання у одноденний термін після запровадження такого режиму.

4.4. Особливості проведення першої сесії новообраної районної ради.

4.4.1. Перша сесіяновообраної районної ради скликається районною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів районної ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу районної ради. На першому пленарному засіданні сесії районної ради депутати районної ради приймають Присягу депутата районної ради.

4.4.2. Першу сесію районної ради відкриває голова районної виборчої комісії або особа,яка виконує його повноваження, який інформує районну раду про підсумки виборів депутатів районної ради. Ця інформація приймається районною радою до відома без обговорення. З моменту визнання повноважень депутатів районної ради нового скликання районна рада обирає тимчасову президію з числа депутатів районної ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії головують почергово на пленарних засіданнях сесії районної ради до обрання голови районної ради.

З часу обрання голови районної ради він веде пленарні засідання сесії районної ради відповідно до вимог закону та Регламенту.

4.4.3. До порядку денного першої сесії новобраної районної ради мають бути обов’язково включені такі питання:

а)   про інформацію голови районної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів районної ради і визнання їх повноважень;

б)    про обрання голови районної ради;

в)     про обрання заступника голови районної ради.

До порядку денного першої сесії новообраної ради можуть бути включені інші питання.

4.4.4. Проекти рішень першої сесії новобраної районної ради готуються виконавчим апаратом районної ради.

4.5. Порядок формування рекомендованого порядку денного сесії районної ради. Порядок підготовки питань на розгляд сесії районної ради.

4.5.1. Районна рада правомочна розглядати на сесії питання, віднесені чинним законодавством України до її компетенції.

4.5.2. Пропозиції до порядку денного сесії районної ради вносяться головою районної ради, заступником голови районної ради, постійними комісіями районної ради, депутатами районної ради, головою районної державної адміністрації протягом міжсесійного періоду.

В розпорядженні чи рішенні про скликання сесії районної ради до рекомендованого порядку денного сесії районної ради включаються, лише ті питання пропозиції відносно включення яких, до порядку денного надійшли не пізніш, як за 3 робочих дні до видання розпорядження чи прийняття рішення про скликання сесії районної ради, якщо інше не встановлено положеннями Регламенту.

4.5.3. Пропозиції до порядку денного сесії районної ради оформляються письмово із зазначенням назв питань, мети або причин їх розгляду, ініціатора їх розгляду та доповідача з питання порядку денного сесії районної ради. До них додаються проект рішення районної ради та інші матеріали з питань, рекомендованих для розгляду на паперових та електронних носіях. В виняткових випадках, за погодженням голови районної ради, пропозиції до порядку денного сесії районної ради можуть бути надані без проектів рішень районної ради з відповідних питань. В цьому випадку проекти рішень районної ради повинні бути надані не пізніш, як за 3 робочих дні до дня проведення першого засідання постійної комісії районної ради відповідної сесії районної ради.

4.5.4. Проекти рішень районної ради оформляються відповідно до вимог Регламенту, Інструкції з діловодства в районній раді. Проект рішення районної ради обов’язково надається з супровідним листом. Всі проекти рішення районної ради обов’язкового погоджуються заступником голови районної ради, керуючим справами, головним спеціалістом-юристом. Проекти рішень районної ради з питань комунальної власності та фінансів погоджуються начальником відділу майнових відносин, рекреації та проектних питань та головним бухгалтером районної ради. Зауваження до проекту рішення районної ради посадових осіб зазначених в цьому пункті Регламенту оформлюються в письмову вигляді, є невід’ємною частиною проекту рішення районної та підлягають обов’язковому оприлюдненню на засіданнях постійних комісій районної ради, а в разі необхідності на пленарному засіданні сесії районної ради.

У разі необхідності, за рішенням голови районної ради, проект рішення районної ради погоджується іншими посадовими особами, до компетенції яких віднесено вирішення даного питання.

Проект рішення районної ради, який не відповідає вимогам законодавства чи Регламенту підлягає поверненню ініціатору розгляду даного питання з зазначенням причин невідповідності. В такому разі головою районної ради ініціатору питання може бути наданий строк для приведення проекту рішення районної ради у відповідність до вимог законодавства та Регламенту чи головою районної ради може бути прийняте рішення про зняття/ не включення питання до рекомендованого порядку денного сесії районної ради.

4.5.5. Проект рішення підготовлений районною державною адміністрацією перед погодженням посадовими особами вказаними в п. 4.5.4. Регламенту підлягає обов’язковому погодженню відповідними посадовими особами районної державної адміністрації.

4.5.6. Розділ «Різне» включається до порядку денного кожного пленарного засідання сесії районної ради, незалежно від кількості питань, внесених на розгляд районної ради. По питаннях розділу «Різне» не готуються проекти рішень, а за результатами розгляду інформації може бути прийняте лише протокольне рішення.

4.5.7. Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

Проекти рішень районної ради підлягають оприлюдненню протягом 3 робочих днів з моменту їх підготовки чи отримання виконавчим апаратом районної ради на офіційному веб-сайті районної ради за адресою: http://bd-rada.odessa.gov.ua/.

Проекти рішень, які відповідно до ст..15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» підлягають обговоренню повинні бути оприлюднені на офіційному веб-сайті районної ради за адресою: http://bd-rada.odessa.gov.ua/

 не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду на пленарному засіданні сесії районної ради.

         До проектів рішень районної ради, що підлягають обговоренню належать проекти рішень районної ради розроблені на виконання повноважень районної ради передбачених в пунктах 6, 12, 13, 14, 16, 23, 24, 25 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

4.5.8. Пропозиції до порядку денного сесії узагальнюються виконавчим апаратом районної ради та надаються на розгляд голові районної ради.

Перед прийняттям розпорядження про скликання сесії районної ради голова районної ради, в разі необхідності скликає засідання Президії районної ради, на якому розглядаються питання дати проведення пленарного засідання сесії районної ради, графік проведення засідань постійних комісій районної ради та рекомендований порядок денний сесії.

4.5.9. Проект рекомендованого порядку денного сесії районної ради включає питання, включені до розпорядження/рішення про скликання сесії та рекомендовані до розгляду на пленарному засіданні сесії районної ради більшістю постійних комісій районної ради, якщо інше не передбачено Регламентом.

4.5.10. У виняткових випадках до рекомендованого порядку денного сесії районної ради можуть бути включені питання внесені суб’єктами зазначеними в пункті 4.5.2 Регламенту після проведення засідання Президії районної ради та/або засідань постійних комісій районної ради.

4.5.11. Включення до рекомендованого порядку денного сесії районної ради питань в порядку пункту 4.5.10 Регламенту здійснюється за погодженням голови районної ради за умови надання проекту рішення районної ради оформленого відповідно до вимог Регламенту не пізніше, як за один робочий день до пленарного засідання сесії районної ради.

4.5.12. Остаточний варіант рекомендованого порядку денного сесії районної ради готується виконавчим апаратом районної ради за погодженням з головою районної ради з урахуванням вимог Регламенту.

4.5.13. У виняткових випадках пропозиції до порядку денного можуть бути внесені депутатами районної ради на пленарному засіданні сесії районної ради у письмовій формі.

Підставою для включення питання до порядку денного пленарного засідання сесії районної ради є надання депутатом проекту рішення підготовленого відповідного до вимог Регламенту та супровідного листа з зазначенням назви питання, мети або причин їх розгляду, ініціатора їх розгляду та доповідача з питання порядку денного сесії районної ради.

Питання внесене депутатом відповідно до цього пункту Регламенту може бути включене до порядку денного пленарного засідання сесії районної ради за умови, якщо воно подано до затвердження порядку денного пленарного засідання сесії районної ради в цілому та за умови, якщо його підтримало більшість депутатів районної ради від загального складу районної ради.

4.5.14. У разі, якщо з будь-яких причин провести засідання Президії районної ради чи постійних комісій районної ради неможливо, голова районної ради своїм розпорядженням може створити робочу групу з числа депутатів районної ради по підготовці проведення сесії районної ради, яка приймає рішення про рекомендований порядок денний сесії районної ради.

4.5.15. На засіданнях Президії районної ради, постійних комісій районної ради та пленарних засіданнях сесій районної ради з питань порядку денного сесії доповідають, зокрема:

а)     проектів розроблених районною державною адміністрацією – заступник голови районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, а у виняткових випадках – уповноважені ними особи;

б)    проектів розроблених постійними комісіями районної ради – голова постійної комісії або уповноважена ним особа;

в)     проектів розроблених виконавчим апаратом районної ради – голова районної ради або уповноважена ним особа;

г)     проектів розроблених депутатами районної ради – депутат районної ради або уповноважена ним особа.

4.5.16. В разі відсутності осіб зазначених в пункті 4.5.15. Регламенту на засіданні постійної комісії, постійна комісія має право не розглядати питання, які пропонуються розробниками для внесення до порядку денного сесії районної ради.

4.5.17. На вимогу головуючого у випадках передбачених в пунктах 4.5.10 та 4.5.13 Регламенту може проводитися засідання профільної постійної комісії районної ради. Для чого оголошується перерва на час необхідний для проведення засідання постійної комісії районної ради. Розгляд такого проекту рішення районної ради проводиться тільки після закінчення його розгляду постійною комісією районної ради з обов’язковим виступом на пленарному засіданні її голови або іншого члена постійної комісії районної ради за її дорученням.

4.5.18. Підготовку питань на розгляд сесії районної ради організовує керуючий справами районної ради.

4.5.19. Винесенню питання на розгляд пленарного засідання сесії районної ради, внесеному на розгляд сесії районної ради передує його розгляд на засіданнях постійних комісій районної ради.

4.5.20. Проект рішення районної ради повинен складатись з таких частин:

а)   констатуючої – в якій зазначається підстава, обґрунтування та містяться посилання на закони, інші акти або документи, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;      

б)  розпорядчої – в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці і терміни виконання поставленого завдання;

в)  заключної – в якій містяться загальні терміни виконання, посилання на посадову особу або постійну комісію районної ради, на яких покладається контроль за повним виконанням рішення.

4.5.21. Погодження проекту рішення включає в себе назву посади особи, що погоджує, розшифровку підпису, дату погодження. Погодження проставляються на аркуші проекту рішення районної ради, як правило, на зворотній стороні і розмішуються таким чином: зліва – назва посади, справа – підпис і розшифровка підпису, знизу під розшифровкою підпису – дата погодження. В разі якщо проект рішення районної ради підлягає погодженню більш як чотирма суб’єктами, то складається лист-погодження.

4.5.22. Погодження, узагальнення зауважень та пропозицій до проекту рішення районної ради, вироблення його остаточного варіанту покладається на ініціаторів розгляду питання порядку денного сесії.

Всі зауваження та висновки/рекомендації президії районної ради та постійних комісій районної ради передаються ініціаторам розгляду питання порядку денного сесії керуючим справами районної ради у дводенний термін з дня їх надходження.

4.5.23. У виняткових випадках за дорученням голови районної ради підготовка остаточного варіанту проекту рішення районної ради може бути покладена на відповідну постійну комісію районної ради або на виконавчий апарат районної ради.

4.5.24. Остаточний варіант проекту рішення районної ради за дорученням голови районної ради може бути додатково розглянутий на засіданні Президії районної ради чи/та профільної постійної комісії районної ради.

4.5.25. Готовність до розгляду питань порядку денного на пленарному засіданні районної ради узгоджується головою районної ради напередодні пленарного засідання сесії районної ради, після чого виконавчий апарат районної ради готує остаточний варіант рекомендованого порядку денного.

4.6. Розгляд та затвердження програми соціально-економічного розвитку району та районного бюджету.

4.6.1. Програма соціального-економічного розвитку району та районний бюджет,зміни і доповнення до них та звіти про їх виконання затверджуються районною радою.

4.6.2. Порядок підготовки та затвердження програми соціального-економічного розвитку району та районного бюджету визначається чинним законодавством.

4.6.3. Проекти рішень районної ради з даних питань з усіма необхідними документами вносяться районною державною адміністрацією в порядку передбаченому Регламентом.

4.6.4. Постійні комісії районної ради невідкладно після розгляду питання про програму соціального-економічного розвитку району та районного бюджету повідомляють голові районної ради свої пропозиції та зауваження.

4.6.5. Під час розгляду питань про програму соціального-економічного розвитку району та районний бюджет співдоповідь голови профільної постійної комісії є обов’язковою.

4.6.6. Районна державна адміністрація не менш як два рази на рік доповідає районній раді про хід виконання програми соціального-економічного розвитку району.

4.6.7. Звіти про виконання районного бюджету готуються районною державною адміністрацією у відповідності з вимогами Бюджетного кодексу України і затверджуються районною радою.

4.6.8. Контроль за виконанням програми соціального-економічного розвитку району та районного бюджету здійснює районна рада.

4.7. Розгляд та затвердження питань, пов’язаних з управлінням майном спільної власності територіальних громад сіл району.

4.7.1. Пропозиції щодо розгляду питань, пов’язаних з управлінням майном спільної власності територіальних громад сіл району, крім суб’єктів, зазначених у пункті 4.5.2 Регламенту, можуть вноситися виконавчим апаратом районної ради.

4.7.2. Під час підготовки проектів рішень районної ради, пов’язаних з управлінням майном спільної власності територіальних громад сіл району, обов’язковим є наявність позитивного висновку профільної постійної комісії.

4.8. Робочі органи сесії районної ради.

4.8.1. Робочими органами сесії районної ради є секретар сесії, що обирається з числа депутатів районної ради та лічильна комісія.

4.8.2. Лічильна комісія є постійно діючим робочим органом, який обирається районною радою у кількості 5 осіб відкритим голосуванням з числа депутатів для організації голосувань районної ради і визначення їх результатів. Лічильна комісія, за дорученням районної ради в разі необхідності встановлює присутність депутатів на пленарному засіданні, а також розглядає звернення депутатів, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні, здійснює контроль за використанням електронної системи підрахунку голосів картками (далі – електронна система).

Засідання лічильної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 3 членів. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії від загального складу. Лічильна комісія на першому засіданні обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Засідання лічильної комісії протоколюється.

         Перед початком розгляду питань порядку денного пленарного засідання сесії районної ради головуючий перевіряє кворум лічильної комісії. В разі якщо кількість членів лічильної комісії присутніх на пленарному засіданні сесії районної ради складає менше 3 членів, то тимчасово на період проведення пленарного засідання сесії районної ради районна рада за пропозицією головуючого, шляхом прийняття протокольного рішення, обирає необхідну для наявності кворуму кількість членів лічильної комісія.

4.8.3. У разі потреби з числа депутатів районної ради утворюється відкритим голосуванням редакційна комісія для вироблення остаточного проекту рішення районної ради з урахуванням зауважень та пропозицій виступаючих в обговоренні питання порядку денного сесії.

Рішення про утворення редакційної комісії є процедурним, її чисельність та персональний склад визначаються районною радою.

Редакційна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря комісії.

Редакційна комісія узагальнює отримані зауваження та пропозиції, що надійшли під час обговорення питання порядку денного сесії, та доповідає про них районній раді.

У роботі редакційної комісії можуть брати участь автори проекту рішення районної ради та виконавчий апарат районної ради.

4.8.4. Питання, пов’язані із застосуванням норм права та відповідності проектів рішень чинному законодавству у разі потреби розглядаються профільною постійною комісією районної ради з питань законності.

4.8.5. Секретар сесії обирається з числа депутатів для ведення протоколу пленарного засідання, розгляду та систематизації запитів, пропозицій депутатів,складання списку осіб, які записалися на виступ, а також для реєстрації листів, звернень, які надходять на адресу районної ради з цих питань, на термін кожної сесії ради, про що приймається відповідне протокольне рішення районної ради.

4.8.6. Виконавчий апарат районної ради:

а)     за дорученням голови районної ради здійснює організаційно-технічні заходи по підготовці і проведенню сесій;

 б)    проводить реєстрацію депутатів та запрошених;

 в)     організовує ведення протоколу та відеозапис пленарного засідання сесії районної ради;

 г)     здійснює інші повноваження, передбачені цим Регламентом та Положенням про виконавчий апарат районної ради;

 д)    виконує інші доручення районної ради.

4.9. Пленарні засідання сесії районної ради.

4.9.1. Пленарні засідання сесії районної ради, як правило, є відкритими.

4.9.2. На пленарне засідання можуть бути запрошені посадові особи органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, Почесні громадяни району представники політичних партій, територіальних громад, громадських організацій, керівники підприємств, установ і організацій району, засобів масової інформації, громадяни.

У засіданнях районної ради, її органів може брати участь депутати Одеської обласної ради, сільські, селищні, міські голови територіальних громад району, а також депутати відповідних рад району.

Список запрошених складається керуючим справами районної ради та затверджується головою районної ради.

До списку запрошених обов’язково включаються автори проектів рішень районної ради та доповідачі з питань, включених до рекомендованого порядку денного сесії районної ради.

4.9.3. Перед початком і закінченням засідання районної ради звучить Державний Гімн України.

4.9.4. Під час пленарного засідання сесії районної ради депутати та запрошені не повинні заважати виступаючим та присутнім діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу.

Розміщення будь-яких агітаційних, роз’яснювальних, рекламних плакатів чи стендів, а також будь-яких інших предметів в залі засідання районної ради здійснюється лише за попереднім погодженням з головою чи заступником голови районної ради.

4.9.5. Пленарні засідання районної ради можуть записуватися акредитованими представниками ЗМІ.

4.9.6. На певний строк чи на весь період повноважень районної ради можуть бути акредитовані представники ЗМІ. Акредитованим представникам засобів масової інформації надаються матеріали сесії, за винятком тих, про нерозголошення чи ненадання яких прийнято відповідне рішення районної ради. Акредитацію ЗМІ здійснює виконавчий апарат районної ради.

У разі порушення представником ЗМІ законодавства або положень Регламенту районна рада може позбавити його акредитації на визначений нею термін.

Аудіо та відео фіксація стаціонарними технічними засобами пленарного засідання сесії районної ради, особами, які не є представниками акредитованих ЗМІ, здійснюється лише за рішенням районної ради.

4.9.7. У разі необхідності більшістю голосів від загального складу районної ради може бути прийнято рішення про проведення закритого засідання для розгляду конкретно визначених питань.

У такому разі районна рада приймає рішення про можливість публікації чи розповсюдження матеріалів такого засідання.

4.9.8. На закритому засіданні районної ради мають право бути присутніми голова районної державної адміністрації, а також особи, визначені головуючим, необхідні для розгляду відповідних питань.

4.9.9. Порядок розміщення депутатів та запрошених визначається головою районної ради.

Для депутатів визначаються постійні місця, які не мають права займати інші особи, присутні на засіданні.

Запрошення на засідання районної ради здійснюється виконавчим апаратом районної ради.

4.9.10. Якщо біля будинку, де проводиться пленарне засідання сесії районної ради, проводяться збори, мітинг громадян, то заступник голови районної ради, секретар сесії, керуючий справами зустрічаються з громадянами або організаторами зборів, мітингу, з’ясовують причину зібрання, отримують від них заяви і, в разі необхідності, доповідають раді.

4.10. Ведення пленарних засідань районної ради.

4.10.1. Перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація депутатів особисто на підставі пред’явлення посвідчення депутата та підтвердження своєї присутності власноручним підписом. У залі засідань районної ради депутат реєструється за допомогою електронної системи в такий спосіб, що унеможливлює здійснення реєстрації замість депутата іншою особою.

Пленарне засідання районної ради відкриває та веде голова районної ради або його заступник.

У випадку, передбаченому пунктом 4.3.3 Регламенту, пленарне засідання сесії районної ради відкриває та веде голова постійної комісії районної ради або за дорученням групи депутатів районної ради, з ініціативи якої скликано сесію, один з депутатів районної ради, що входить до її складу.

4.10.2. Головуючий на засіданні:

а)     відкриває та веде засідання, оголошує перерви у пленарному засіданні;        

 б)    виносить на обговорення питання порядку денного, оголошує назву проектів рішень районної ради та ініціаторів розгляду питань;

 в)     інформує районну раду про присутніх на засіданні та про матеріали, що надійшли на адресу районної ради;

 г)     організовує розгляд питань;

 д)    надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу;

 е)     створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;            

 ж)   ставить питання на голосування, оголошує його результати;                          

з)     забезпечує дотримання положень Регламенту всіма присутніми на засіданні;      

и)    оголошує офіційні повідомлення;    

к)    вживає заходів для підтримання порядку на засіданні; 

л)     підписує протокол сесії;                                                              

м)    здійснює інші повноваження, визначені Регламентом.

4.10.3. Головуючий на засіданні має право:

а) в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань;          

б) ставити запитання доповідачам, співдоповідачам та виступаючим;                

в) скликати у разі необхідності погоджувальну комісію та профільну постійну комісію з питань законності.

4.10.4. Слово по порядку ведення пленарного засідання, для відповідей на запитання, пояснень, довідок надається головуючому позачергою.

4.10.5. Головуючий на засіданні має право робити зауваження, коли промовець забирає більше часу для виступу чи порушує дисципліну на пленарному засіданні.

В разі, якщо особа запрошена на пленарне засідання сесії районної ради порушує громадський порядок чи перешкоджає веденню пленарного засідання сесії районної ради, то за рішенням менш як двох третин депутатів районної ради від загального складу районної ради така особа може бути позбавлена бути присутнім на пленарному засіданні сесії районної ради.

4.10.6. Тривалість роботи сесії визначається радою. Пленарне засідання районної ради, як правило, розпочинається о десятій, а закінчується о сімнадцятій годині, з урахуванням перерв по 20 хвилин через кожні дві години роботи і годинну перерву на обід, якщо інше рішення не прийняте районною радою.

Засідання сесії районної ради може бути продовжено головуючим, якщо за це проголосувала більшість від загального складу районної ради.

Позачергова перерва у пленарному засіданні сесії районної ради до 30 хвилин може бути оголошена головуючим у будь-який момент.

Позачергова перерва у пленарному засіданні до 20 хвилин надається головуючим обов’язково за заявою постійної комісії або не менше, як двох депутатських груп, фракцій.

4.10.7. Після відкриття сесії на початку кожного пленарного засідання затверджується порядок денний сесії.

4.10.8. Порядок денний сесії визначає питання, які вносяться на розгляд пленарного засідання районної ради. До нього включаються лише ті питання, проекти рішень з яких підготовлено відповідно до вимог Регламенту.

4.10.9. На розгляд пленарного засідання сесії районної ради подається рекомендований порядок денний, підготовлений відповідно до розділу 4.5. Регламенту.

4.10.10. Порядок денний сесії затверджується в цілому більшістю голосів від присутніх на пленарному засіданні сесії районної ради депутатів районної ради.

4.10.11. Зміни до затвердженого порядку денного затверджуються більшістю голосів депутатів районної ради від загального складу районної ради.

4.10.12. Розгляд питань, не включених до порядку денного сесії, не допускається, за винятком випадків, передбачених Регламентом.

У разі порушення цієї вимоги прийняте рішення районної ради є недійсним.

4.10.13. В кінці кожного дня пленарного засідання сесії районної ради відводиться до 20 хвилин для виступів депутатів районної ради із заявами і повідомленнями. Обговорення заяв і повідомлень не проводиться.

4.11. Організація розгляду питань.

4.11.1. Обговорення питання на пленарному засіданні районної ради включає до себе:

а) включення питання до порядку денного сесії;

б) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;                                        

в) співдоповіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам та відповіді на них;

г) виступи депутатів;

д) виступ ініціатора розгляду питання (у разі необхідності);

е)  оголошення головуючим на засідання про припинення обговорення;

 ж) прийняття проекту рішення районної ради з даного питання за основу;

з) несення депутатами пропозицій, що не були оголошені в ході обговорення;

 и) заключне слово доповідача та співдоповідачів;

к) уточнення та оголошення головуючим пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть виноситися на голосування;

л) виступи депутатів з мотивів голосування; 

м) прийняття рішення районної ради в цілому.

4.11.2. Час, який надається для доповідей, співдоповідей, виступів, визначається районною радою.

Час, який надається для доповіді, не може бути більше 30 хвилин, співдоповіді – 15 хвилин, заключного слова – 10 хвилин. Виступаючим у дебатах надається час тривалістю до 10 хвилин, для інших виступів – 5 хвилин.

4.11.3. Головуючий на засіданні може об’єднати розгляд кількох питань порядку денногоза згодою районної ради.

4.11.4. Доповіді, співдоповіді, виступи у дебатах, заяви виголошуються з трибуни, а запити та запитання – з місця. При цьому депутат районної ради називає своє прізвище.

4.11.5. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово чи усно. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово депутатам районної ради по черзі. Виступаючим у дебатах запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого.

4.11.6. Всі пропозиції щодо обговорюваного питання та процедури його розгляду адресуються головуючому на засіданні та подаються до секретаря сесії.

4.11.7. На пленарному засіданні сесії районної ради виступ можливий лише з дозволу головуючого. У першу чергу головуючий надає слово депутатам районної ради, уповноваженим виступити від постійних комісій районної ради та депутатських груп, фракцій.

Головуючий на засіданні за згодою районної ради може визначити іншу послідовність виступаючих.

4.11.8. Заява про надання слова на пленарному засіданні сесії районної ради з будь-якого питання порядку денного подається до секретаря сесії в письмовій формі після затвердження порядку денного сесії. Така заява реєструється секретарем сесії, вноситься до списку бажаючих виступити, який подається головуючому на засіданні.

4.11.9. До списку бажаючих виступити з одного питання одна і та ж особа може включатися лише один раз.

Одна і та ж особа не може виступати протягом розгляду одного і того ж питання порядку денного більше двох разів.

4.11.10. Депутатська група або фракція має гарантоване право на виступ свого представника з питання порядку денного навіть після прийняття рішення про припинення обговорення.

4.11.11. Головуючий на засіданні може надати слово для виступу при обговоренні питання, що розглядається районною радою, також особам, запрошеним на засідання.

При цьому депутати районної ради мають право на першочерговий виступ.

4.11.12. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці, головуючий на засіданні може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

4.11.13. Промовець не повинен відхилятися від теми обговорення, не може використовувати у своїй промові некоректні вирази, закликати до протизаконних та насильницьких дій. Головуючий на засіданні зобов’язаний попередити промовця.

Після другого попередження промовець позбавляється слова, слово для повторного виступу не надається.

4.11.14. Районна рада може визначити загальний час для обговорення питання, після закінчення якого головуючий припиняє надання слова.

При необхідності районна рада без обговорення приймає рішення про збільшення цього часу.

4.11.15. У будь-який момент районна рада більшістю від загального складу районної ради може прийняти рішення про припинення обговорення.

Тексти виступів депутатів районної ради, які не встигли виступити з обговорюваного питання, на їхнє прохання повинні бути включені до матеріалів (справи) сесії районної ради.

4.11.16. Районна рада може приступити до голосування по проекту рішення районної ради з питання порядку денного без обговорення, якщо жоден депутат не заперечує проти цього.

4.11.17.  Голосування про прийняття проекту рішення за основу проводиться у разі наявності альтернативних проектів рішень. В разі відсутності альтернативних проектів рішень голосування за проект рішення за основу може не проводитися, якщо жоден депутат не наполягає на проведенні голосування.

4.11.18. При голосуванні за основу, у разі наявності альтернативних проектів рішень, проводиться рейтингове голосування за  проекти. Проект  який отримав найбільшу кількість голосів депутатів вноситься головуючим для голосування за основу. 

4.11.19. Проект рішення районної ради вважається прийнятим за основу,якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу районної ради.

4.11.20. Зауваження та пропозиції щодо проекту рішення районної ради ставляться на голосування в порядку їх надходження. Вони вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу районної ради.

Зауваження та пропозиції до проекту рішення районної ради можуть бути прийняті або відхилені без голосування за пропозицією головуючого, якщо жоден депутат не наполягає на проведенні голосування.

4.11.21. Після розгляду всіх зауважень та пропозицій до проекту рішення районної ради районна рада приймає рішення в цілому більшістю голосів депутатів від загального складу районної ради.

4.11.22. У разі, якщо проект рішення районної ради не прийнятий в цілому, за пропозицією головуючого може бути створена редакційна комісія для розробки погодженого варіанту проекту рішення районної ради.

4.11.23. У разі, якщо варіант проекту рішення районної ради, запропонований редакційною комісією, не приймається, проект рішення районної ради з даного питання порядку денного вважається відхиленим.

4.12. Про планування, підготовку, перегляд, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів районної ради.

4.12.1. Регуляторна діяльність районної ради здійснюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на підставі плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік, який затверджується районною радою не пізніше 15 грудня поточного року та оприлюднюється на

 офіційному веб-сайті районної ради за адресою: http://bd-rada.odessa.gov.ua/.

4.12.2. З метою реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності районна рада здійснює свої повноваження через профільну постійну комісію районної ради з питань законності.

4.12.3. Розробник регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

4.12.4.Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акту.

4.12.5. Розробник проекту регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, одержані у встановлені ним строки.

4.12.6. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. До прийняття регуляторного акта здійснюється базове відстеження. Звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.

4.12.7. У випадках, визначених законодавством, аналіз регуляторного впливу не готується. Профільна постійна комісія районної ради з питань законності забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу, що здійснюється відповідно до вимог законодавства.

4.13. Різновиди голосування та процедури прийняття рішення.

4.13.1. Для колегіального вирішення питань, прийняття нормативних та інших актів, формування персонального складу виборних органів та обрання посадових осіб районної ради, її органів застосовується відкрите поіменне або таємне голосування.

4.13.2. Голосування здійснюється депутатами районної ради особисто в залі засідань районної ради або у відведеному для таємного голосування місці. При голосуванні кожен депутат районної ради має один голос і подає його за пропозицію, проти неї чи утримується при голосуванні.

4.13.3. Відкрите  голосування здійснюється:

1) кожним депутатом особисто за допомогою електронної системи в такий спосіб, що унеможливлює голосування замість депутата іншою особою. Результати голосування фіксуються поіменно, в тому числі з можливим роздрукуванням результатів голосування кожного депутата. На вимогу депутатів результати голосування можуть висвітлюватися на інформаційному табло електронної системи в залі засідань по депутатських фракціях (депутатських групах).

У разі виявлення на пленарному засіданні депутатом факту порушення вимог щодо особистого голосування шляхом голосування за іншого депутата розгляд питання порядку денного на його вимогу зупиняється. Головуючий на пленарному засіданні встановлює присутність відповідного депутата у залі засідань районної ради, а у разі його відсутності доручає Лічильній комісії вилучити картку такого депутата та передати її головуючому на пленарному засіданні і проводить повторне голосування щодо пропозиції, яка ставилась на голосування останньою.

2) шляхом озвучення депутатом свого рішення («ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ») під час оголошення головою лічильної комісії списку депутатів за алфавітом (у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою електронної системи). У такому випадку результати поіменного голосування заносяться до Відомості поіменного голосування, форма якої наведена у додатку до Регламенту. Відомість ведеться на кожне питання порядку денного сесії, підписується головою і секретарем лічильної комісії та є невід’ємною частиною (додатком) протоколу сесії.

3) голосування з процедурних питань проводиться за допомогою електронної системи в такий спосіб, що унеможливлює голосування замість депутата іншою особою. У разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою електронної системи,  голосування з процедурних питань здійснюється шляхом підняття руки. Підрахунок голосів з процедурних питань здійснюється Лічильною комісією.

4.13.4. Після закінчення кожного голосування:

1) за допомогою електронної системи його результати висвітлюються на інформаційному табло електронної системи в залі засідань та оголошуються головуючим на пленарному засіданні;

2) у разі здійснення голосування шляхом озвучення депутатом свого рішення (за відсутністю технічної можливості голосування за допомогою електронної системи) загальний результат підрахунку голосів (кількість голосів) здійснює та оголошує голова лічильної комісії.

4.13.5. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

4.13.6. Результати поіменного голосування за рішенням районної ради можуть оприлюднюватись у спосіб визначений районною радою.

4.13.7. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань.

Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом. Форма бюлетеня для таємного голосування визначається лічильною комісією, про що вона повідомляє районну раду. Лічильна комісія перевіряє наявність кабін (приміщень) для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.

Бюлетені для таємного голосування видаються членом лічильної комісії по реєстру про одержання бюлетеня для таємного голосування з обов’язковим підписом депутата районної ради, що отримав бюлетень для таємного голосування.

Голосування проводиться у кабіні для таємного голосування і здійснюється шляхом проставлення у бюлетені для таємного голосування позначки напроти прізвища кандидата, за якого депутат ради голосує     (проставлення позначки напроти відповіді «так», «ні» або «утримався» – якщо питання передбачає кілька варіантів відповіді). Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни для таємного голосування.

4.13.8. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, ті, в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, не поставлено жодної позначки, а також ті, в яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата.

4.13.9. Якщо бюлетенів у скриньках для таємного голосування виявиться більше, ніж їх було фактично видано, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться повторне голосування.

Якщо до бюлетеня внесено декілька кандидатур, а необхідно обрати, призначити чи затвердити лише одну особу і жоден кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної більшості, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні.

В разі якщо, за результатами повторного таємного голосування жоден з кандидатів не одержав необхідної більшості проводяться нові вибори.

В разі проведення нових виборів проводиться повторне висування кандидатів. Кандидатами можуть бути особи, які відповідно до закону мають право обіймати вказані посади.

В разі якщо проводилося таємне голосування з питання дострокового припинення повноважень посадових осіб районної ради і під час голосування не одержано необхідної більшості, повторне голосування не проводиться і питання не може бути повторно включене до порядку денного цього пленарного засідання сесії районної ради. В такому випадку, питання про дострокове припинення повноважень посадових осіб може бути внесене на розгляд пленарного засідання районної ради не раніше як, через дві сесії.

4.13.10. У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку таємного голосування, районна рада приймає процедурне рішення про проведення повторного голосування по тих самих кандидатурах.

4.13.11.Голова лічильної комісії або визначений нею доповідач – член лічильної комісії, доповідає на пленарному засіданні районної ради про результати таємного голосування, виявлені порушення порядку голосування та відповідає на запитання депутатів.

Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу засідання лічильної комісії, який підписують усі присутні її члени. Член лічильної комісії, який не погоджується з її протоколом, у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання лічильної комісії і оголошується на пленарному засіданні районної ради.

За доповіддю лічильної комісії про підсумки таємного голосування районна рада відкритим поіменним голосуванням приймає рішення про затвердження результатів голосування.

4.13.12. Кандидат вважається обраним чи затвердженим, якщо в результаті таємного,  відкритого поіменного голосування він отримав більше половини голосів депутатів від загального складу, якщо інше не передбачено законом чи Регламентом.

4.13.13. Рішення про затвердження порядку денного сесії, порядку розгляду питань та інших процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів районної ради, які беруть участь у засіданні.

Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні сесії районної ради. Процедурні питання не потребують їх попереднього розгляду в постійних комісіях. Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це приймається без обговорення.

4.13.14. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні сесії районної ради початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

4.13.15. Перед голосуванням кількох пропозицій, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної пропозиції окремо у порядку їх надходження.

У разі наявності декількох пропозицій, які виключають одна одну, з одного і того ж питання, головуючий може провести рейтингове голосування по них.

У такому разі розглядається тільки та пропозиція, яка набрала найбільшу кількість голосів депутатів районної ради.

4.13.16. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні чітко формулює зміст питання, що буде ставитись на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу пропонує провести голосування щодо нього.

4.13.17. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення, після виступу з мотивів голосування проводиться повторне голосування без обговорення.

4.13.18. Пропозиція або проект рішення районної ради вважаються відхиленими, якщо вони не отримали необхідної більшості голосів. Це зазначається у протоколі і прийняття рішення не потребує.

4.13.19. Пропозиції та зауваження, висловлені депутатами на сесіях районної ради або передані в письмовій формі головуючому на пленарних засіданнях, розглядаються радою, за її дорученням постійними комісіями районної ради чи надсилаються на розгляд посадовим особам, до компетенції яких віднесено їх розгляд. Ці органи або посадові особи зобов’язані розглянути дані пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, та повідомити депутата, який вніс пропозиції чи зауваження, а також районну раду.

4.13.20. Депутат районної ради має право відкликати свій голос поданий за проект рішення районної ради , шляхом подачі письмової заяви головуючому на пленарному засіданні сесії районної ради. Така заява може бути подана до закриття пленарного засідання сесії районної ради, на якій було прийнято рішення районної ради. Вказана заява негайно оголошується головуючим на пленарному засіданні сесії районної ради та повідомляється про вплив даної заяви на чинність рішення районної ради. В разі якщо, внаслідок відкликання голосу, рішення не набирає необхідної більшості голосів, головуючим на пленарному засіданні ставиться на повторне голосування проект рішення з даного питання. Після повторного голосування відкликання свого голосу депутатами районної ради з даного питання не допускається. В разі проведення таємного голосування відкликання свого голосу депутатами районної ради також не допускається.

4.14. Протокол, стенограма сесії районної ради.

4.14.1. Пленарне засідання сесії районної ради протоколюється. Ведення та оформлення протоколу пленарного засідання сесії районної ради здійснює секретар сесії спільно з виконавчим апаратом районної ради. Відповідальним за своєчасне подання протоколу на підпис головуючому на сесії є головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення діяльності органів районної ради. Протокол пленарного засідання сесії підписується особисто головою районної ради, а у разі його відсутності – заступником голови районної ради, а у випадках передбачених Регламентом інший головуючий на пленарному засідання сесії районної ради та секретар сесії районної ради.

Термін подання протоколу на підпис особам зазначеним, в абзаці першому цього пункту Регламенту – 20 робочих днів з дати проведення пленарного засідання сесії районної ради.

4.14.2. У протоколі пленарного засідання сесії районної ради зазначаються: дата, час і місце проведення сесії; кількість депутатів, присутніх на засіданні; головуючий, секретар сесії, лічильна комісія; питання порядку денного, винесені на розгляд; назви і редакції документів, поширених серед депутатів для цього засідання; прізвища виступаючих на засіданні; всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення.

4.14.3. Виконавчим апаратом районної ради ведеться відеозапис пленарного засідання сесії районної ради. Відеозапис пленарного засідання сесії районної ради повинен проводитися з моменту відкриття пленарного засідання сесії районної ради до моменту закриття пленарного засідання сесії районної ради. Під час перерви відеозапис не ведеться.

4.14.4. Відеозапис пленарного засідання сесії районної ради зберігається в виконавчому апараті районної ради протягом 1 року з дати проведення пленарного засідання сесії районної ради.

4.14.5. Керуючий справами районної ради веде справу по кожній сесії районної ради, яка включає:

     а)   перелік документів, що входять до справи сесії;                    

б) дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів та запрошених;

в)  протокол сесії; 

г)  рішення районної ради;              

д) проекти рішень районної ради та інших матеріалів до них;                              

е)     висновки комісій районної ради щодо питань, які розглядались на засіданні;

ж)   результати поіменного голосування;   

з)     тексти невиголошених виступів за бажанням депутатів

и)    депутатські запити і відповіді на них;

к)     інші документи.

4.14.6. Справа сесії районної ради оформляється керуючим справами районної ради і не пізніше місяця з дня закінчення сесії. Перший та другий робочий примірник знаходяться у керуючого справами районної ради.

4.14.7. Оригінали протоколів сесії районної ради протягом скликання знаходяться у   виконавчому апараті районної ради, а потім передаються для постійного зберігання до місцевих державних архівних установ.

4.15. Проведення пленарних засідань районної ради та постійних депутатських комісій в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання).

4.15.1. В період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) пленарні засідання районної ради та  засідання постійних депутатських комісій можуть проводитися в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування.

4.15.2. До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами, епідеміями та пандеміями, чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, процедурні питання.

4.15.3. Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання ради. Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів актів із супровідними документами на офіційну електронну адресу кожного депутата.

Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання.

4.15.4. На проекти рішень, що включені до порядку денного дистанціного засідання, не поширюються вимоги Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, частини третьої статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”.

4.15.5. Реєстрація, виступи, голосування депутатів ради здійснюється після ідентифікації їх особи під час відеозв’язку. Для ідентифікації депутат називає своє прізвище, ім’я та по батькові. Для відеоконференції є важливою можливість зорової ідентифікації всіх учасників засідання. Тобто вони повинні бути постійноприсутні на відео.

4.15.6. Пропозиції, будь-які документи депутатів ради, для їх використання на дистанційному засіданні, повинні своєчасно надсилатися лише з їх офіційної електронної пошти або оголошуватися під час виступів на дистанційному засіданні.

4.15.7. Запис на виступ здійснюється або шляхом попереднього письмового повідомлення секретаря ради або під час дистанційного засідання шляхом підняття руки на пропозицію головуючого записатися на виступ.

4.15.8. Голосування здійснюється:

а) Поіменне голосування здійснюється шляхом озвучення депутатом свого рішення («ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ») під час оголошення секретарем сесії списку депутатів за алфавітом. У такому випадку результати поіменного голосування заносяться до Відомості поіменного голосування, форма якої наведена у додатку до Регламенту. Відомість ведеться на кожне питання порядку денного сесії, підписується секретарем сесії та є невід’ємною частиною (додатком) протоколу сесії.

б) Голосування з процедурних питань здійснюється шляхом підняття руки. Підрахунок голосів з процедурних питань здійснюється секретарем сесії.

5. Акти районної ради.

5.1. Порядок введення в дію рішень районної ради.

5.1.1. Районна рада в межах своїх повноважень приймає рішення.

5.1.2. З урахуванням результатів обговорення проекту рішення районної ради районна рада може:

      а)    прийняти рішення;     

 б)     повернути його на доопрацювання;     

 в)     перенести його розгляд на наступне засідання районної ради;         

 г)     відхилити проект рішення.

5.1.3. Рішення районної ради набирає чинності з моменту його прийняття районною радою, якщо районною радою не встановлений інший термін введення рішення в дію і діє протягом терміну, зазначеного у рішенні районної ради.

Рішення районної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо районною радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

5.1.4. Рішення районної ради оформлюються виконавчим апаратом районної ради не пізніше 10 робочих днів після його прийняття та направляються адресатам, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної ради за адресою: http://bd-rada.odessa.gov.ua/, якщо інше не передбачено радою.

5.1.5. Рішення районної ради, прийняті в межах її повноважень, обов’язкові для виконання управліннями, відділами, службами районної державної   адміністрації,   органами   місцевого   самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадянами району.

5.1.6. Запропоновані в рішеннях районної ради пропозиції та рекомендації на адресу розташованих на території району підприємств, установ та організацій усіх форм власності повинні бути розглянуті їхніми керівниками, а результати розгляду повідомлені районній раді в зазначений у рішенні термін.

5.1.7. Рішення районної ради з процедурних питань оформлюються протокольно.

5.1.8. За мотивованим поданням суб’єктів зазначених в пункті 4.5.2. Регламенту чи виконавчого апарату районної ради районна рада може внести зміни (доповнення) до раніше прийнятого рішення районної ради, скасувати, визнати таким, що втратило чинність рішення районної ради.

Районна рада не може вносити зміни та/або доповнення чи скасувати, визнавати такими що втратили чинність свої рішення ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. За загальним правилом рішення районної ради ненормативного характеру не можуть бути змінені та/або доповнені районною радою після їх виконання.

Профільна постійна комісія районної ради попередньо розглядає доцільність внесення змін, доповнень до рішення чи скасування рішення районної ради.

5.1.9. Рішення про внесення змін та/або доповнень до рішення районної ради, скасування рішення,  визнання  таким, що втратило чинність рішення районної ради приймаються у порядку передбаченому для рішення, до якого вносяться відповідні зміни та/або доповнення або яке скасовується.

5.2. Контроль за виконанням рішення районної ради.

5.2.1. Організація виконання рішень районної ради забезпечується органами та посадовими особами, зазначеними у цих рішеннях.

5.2.2. Контроль за виконанням рішень здійснюють постійні комісії та посадові особи, зазначені у цих рішеннях.

5.2.3. Зняття з контролю прийнятого рішення районної ради чи окремого його пункту як виконаних, які носять програмний характер або мають загально районне значення, відбувається на пленарних засіданнях сесії районної ради, або на засіданні Президії районної ради за поданням постійної комісії, на яку покладено контроль за ходом виконання рішення.

5.2.4. На підставі отриманої інформації про хід виконання рішення районної ради чи окремого його пункту, контроль за виконанням якого покладено на відповідну постійну комісію, постійна комісія приймає рекомендації або рішення про зняття з контролю прийнятого рішення районної ради чи окремого його пункту як виконаних.

Рекомендації постійної комісії   оформлюються   протокольно, відповідний витяг з протоколу засідання постійної комісії направляється голові районної ради.

5.2.5. Питання щодо зняття з контролю прийнятого рішення районної ради чи окремого його пункту як виконаних включається до порядку денного пленарного засідання районної ради або Президії районної ради за пропозицією голови відповідної постійної комісії районної ради.

5.2.6. Рекомендації постійної комісіїрайонної ради щодо зняття з контролю прийнятого рішення районної ради чи окремого його пункту розглядаються та обговорюються у загальному порядку.

5.2.7. Рішення районної ради про зняття з контролю прийнятого рішення районної ради чи окремого його пункту як виконаних приймається у загальному порядку та оформлюється протокольно.

5.2.8. Якщо депутатами були висловлені зауваження стосовно підсумків виконання рішення районної ради та рекомендації постійної комісії щодо зняття з контролю прийнятого рішення районної ради чи окремого його пункту не були прийняті, рішення районної ради залишається на контролі.

Зауваження депутатів з цього питання передаються відповідній постійній комісії районної ради для подальшої роботи.

5.2.9. Зняття з контролю як виконаного окремого пункту рішення чи рішення, яке носить конкретний характер, може бути здійснено головою районної ради чи рішенням постійної комісії районної ради, на яку покладено контроль за виконанням рішення.

5.3. Доручення районної ради та її органів.

5.3.1. За рішенням районної ради або її органів, а також голови районної ради депутату може бути доручено взяти участь у вирішенні питань, віднесених до відання районної ради або її органу.

5.3.2. Доручення депутату районної ради оформляється у письмовому вигляді.

5.3.3. Виконання доручення районної ради або її органу є обов’язковим.

5.3.4. Про виконання доручення ради або її органу депутат районної ради зобов’язаний повідомити посадову особу, яка підписала відповідне доручення.

6. Розгляд депутатських запитів, запитань та звернень.

6.1. Депутати районної ради відповідно до статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право депутатського запиту.

6.2. Депутатський запит – це заявлена попередньо або на пленарному засіданні районної ради та підтримана радою вимога депутата районної ради до голови, заступника голови районної ради, до керівників підприємств, організацій і установ, розташованих на території району, незалежно від форм власності, а також до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших органів районної державної адміністрації вирішити питання, дати офіційне роз’яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання районної ради.

6.3. Депутатський запит подається в письмовій формі через виконавчий апарат районної ради або секретаря сесії. Він підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання сесії районної ради.

6.4. Одночасно депутат районної ради може внести не більше двох запитів.

6.5. Районна рада приймає рішення про підтримку депутатського запиту та направляє його відповідному органу або посадовій особі, до яких його звернуто. Це рішення мас бути підтримане більшістю депутатів від загального складу районної ради.

Районна рада встановлює термін розгляду такого депутатського запиту, який не повинен перевищувати одного місяця з дня отримання запиту.

6.6. Секретар сесії після отримання депутатського запиту і оголошення запиту на пленарному засіданні сесії районної ради передає його виконавчому апарату районної ради.

6.7. Виконавчий апарат районної ради негайно надсилає текст депутатського запиту відповідному органу або посадовій особі, до яких його звернуто.

6.8. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані дати офіційну письмову відповідь на нього у термін, встановлений районною радою. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений термін, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити про це голову районної ради та депутата районної ради, який вніс запит, і запропонувати інший термін, який не повинен перевищувати місяць після одержання запиту.

Виконавчий апарат районної ради здійснює контроль за термінами виконання депутатських запитів.

6.9. Відповідь на депутатський запит надсилається голові районної ради та депутату районної ради, який вніс запит, і оголошується на пленарному засіданні районної ради головуючим або за його дорученням посадовою особою районної ради, а також посадовою особою, до якої звернуто запит, в тому разі, якщо на цьому наполягає депутат районної ради.

6.10. Кожен депутат районної ради після оголошення відповіді на його депутатський запит має право виступити з реплікою і дати оцінку відповіді. Час на такий виступ не повинен перевищувати 5 хвилин.

6.11. По відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше половини присутніх на засіданні депутатів районної ради, та за умови дотримання вимог пункту 6.13 Регламенту.

6.12. У разі обговорення відповіді на депутатський запит на пленарному засіданні сесії районної ради текст депутатського запиту, відповіді на нього та проект рішення районної ради поширюються серед депутатів не пізніше як за один день до їх розгляду на пленарному засіданні сесії районної ради.

6.13. Проект рішення районної ради за результатами відповіді на депутатський запит готується депутатом районної ради, який його вніс, з дотриманням вимог даного Регламенту.

6.14. Для розгляду відповіді на депутатський запит виконавчий апарат районної ради запрошує на пленарне засідання посадових осіб, до яких було звернуто запит. Присутність на пленарному засіданні районної ради посадових осіб, до яких було звернуто запит, або уповноважених ними осіб є обов’язковою.

6.15. За результатами обговорення депутатського запиту районна рада приймає рішення.

6.16. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом районної ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії районної ради або дано депутату районної ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

6.17. Депутатське звернення – викладена у письмовій формі вимога депутата районної ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

6.18. Відповідні органи та їх посадові особи зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене депутатом районної ради питання, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати відповідь депутату районної ради не пізніше як у місячний строк.

6.19. Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату зобов’язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

6.20. Депутат районної ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території ради, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.

6.21. Якщо депутат районної ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Регламенту.

7. Чинність Регламенту .

7.1. Прийняття та внесення змін і доповнень до Регламенту.

7.1.1. Регламент визначає організацію та порядок діяльності районної ради і її органів.

7.1.2. Процедурні питання, неврегульовані   законом чи Регламентом, вирішуються районною радою, виходячи з необхідності реалізації у повному обсязі прав депутатів районної ради при їх рівній відповідальності перед виборцями.

7.1.3. Регламент районної ради є обов’язковим для виконання районною радою та її органами, а також в межах повноважень районної ради – для підприємств, організацій і установ, розташованих на території районної ради.

7.1.4. Регламент, а також зміни та доповнення до нього, приймаються районною радою більшістю голосів від загальної кількості депутатів районної ради і набирають чинності з моменту їх прийняття.

7.1.5. Зміни та доповнення можуть бути внесені до Регламенту за ініціативою голови районної ради, постійних комісій районної ради, депутатських груп, депутатів, виконавчого апарату районної ради.

7.1.6. Будь-які зміни і доповнення до Регламенту стають постійною нормою і вносяться до основного тексту.

7.1.7. У випадку прийняття нормативно-правових актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством на черговій сесії повинні бути внесені зміни і доповнення до Регламенту. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

ДОДАТОК

до Регламенту Білгород-Дністровської

районної ради VІІІ скликання                                                                       

Додаток до протоколу

 _____ сесії VІІІ скликання (_______________)

                                                                                                                                                 дата проведення сесії

Всього присутніх депутатів:______________

Відомість поіменного голосування по питанню:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва питання порядку денного, пропозицій (змін, доповнень) процедурного питання)

Етап прийняття проекту рішення ___________________________________

                                                                                                    («ЗА ОСНОВУ», «ЗА ПРОПОЗИЦІЇ», «В ЦІЛОМУ»

                                                                                            «В ЦІЛОМУ ЗІ ЗМІНАМИ»)

№ з/пПІБ депутатаРезультат голосування «ЗА» «ПРОТИ» «УТРИМАВСЯ» «НЕ ГОЛОСУВАВ»
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  _____ сесія _______ скликання (_______________)                                         дата проведення сесії  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
      ВСЬОГО«За»«Проти»«Утри-мався»«Не голо-сував»
    

Голова лічильної комісії                  __________                   ________________

      (підпис)                                                               (ПІБ)

Секретар лічильної комісії              __________                   ________________

      (підпис)                                                               (ПІБ)